Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende de marketingpraktijken en de bescherming van de consument, heeft de klant het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder dat hij daarvoor een boete moet betalen en zonder dat hij een motief moet vermelden, op voorwaarde dat hij dit doet binnen de 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van het product.

De klant moet het opzeggen van de bestelling meedelen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan: Louise Optic N.V, Louizalaan 38 Brussel 1050, België. Het recht van opzegging geldt niet als de producten gebruikt of beschadigd zijn.

De klant stuurt de bestelling terug in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten. Hij beschikt over maximum 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van zijn bestelling om dit te doen.

Deze recht is aanwezing allen voor bestelligen op de website www.opticvision.be