Inleiding

Deze verkoopsvoorwaarden beheren de commerciële relaties tussen enerzijds het bedrijf Louise Optic N.V, met hoofdzetel gevestigd Louizalaan 38 1050 Brussel (België) en ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0859.582.029, en anderzijds elke natuurlijke persoon die geen verkoper is en die vervanglenzen of onderhoudsproducten daarvoor bestelt via de website www.opticvision.be. Deze natuurlijke persoon wordt hierna “de klant” genoemd.

De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen online geraadpleegd worden op de website www.opticvision.be, hierna genoemd “de website”. Louise Optic N.V behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Daaruit volgt dat alleen de verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de bestelling rechtsgeldig zijn.

« De consument heeft het recht het bedrijf mee te delen dat hij afziet van de bestelling, en dit zonder boete en zonder dat hij een reden moet opgeven, maar dit moet wel gebeuren binnen de 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag van de levering of het afsluiten van het dienstverleningscontract. Deze recht is aanwezing allen voor bestelligen op de website www.opticvision.be»

1. Toepassingsgebied

Het feit dat een klant zijn bestelling bevestigt op de website houdt in dat hij de geldende verkoopsvoorwaarden kent, deze zonder voorbehoud aanvaardt en afziet van zijn eigen voorwaarden. Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan niet afgeweken worden, tenzij voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege Louise Optic N.V.

2. Informatie en aanbevelingen

De website stelt contactlenzen en onderhoudsproducten voor van erkende merken.

Het feit dat de klant een bestelling doorgeeft betekent dat hij automatisch erkent dat hij ouder is dan 18 jaar. De klant verklaart tevens dat hij een oogspecialist raadpleegde en zijn bestelling uitsluitend baseert op een medisch voorschrift dat minder dan een jaar oud is en opgesteld werd door een specialist. De klant bevestigt dat dit zo is in de loop van het bestelproces, voor hij zijn bestelling bevestigt.

De klant verklaart dat hij op de hoogte is van de procedure voor het gebruik van contactlenzen en hun onderhoudsproducten. Hij verbindt zich ertoe de hygiënische basisregels aangaande het aanbrengen en verwijderen van contactlenzen zorgvuldig na te leven. Hij verklaart dat hij de regels, het gebruik en de gebaren met betrekking tot de producten die op deze website verkocht worden kent, vermits het gaat om vervanglenzen.

De klant verklaart dat hij op de hoogte is van de procedure voor het gebruik van contactlenzen en hun onderhoudsproducten. Hij verbindt zich ertoe de hygiënische basisregels aangaande het aanbrengen en verwijderen van contactlenzen zorgvuldig na te leven. Hij verklaart dat hij de regels, het gebruik en de gebaren met betrekking tot de producten die op deze website verkocht worden kent, vermits het gaat om vervanglenzen.

3. Verantwoordelijkheid m.b.t. verkoop op afstand

De commerciële opdracht van Louise Optic N.V, via de website www.optivision.be,bestaat uit het aanbieden van contactlenzen en onderhoudsproducten voor de vervangingsmarkt. Zij begint met de bestelling van de vervanglenzen en eindigt met de levering van de bestelde producten. Louise Optic N.V treedt in geen enkel geval op als een gespecialiseerd raadgever aangaande de producten die op deze website verkocht worden. Louise Optic N.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten en hun inhoud. Deze vallen binnen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het gekochte product. Het verkeerd gebruik of een slechte manipulatie van het product of allergische reacties daarop, die schade of letsel van materiële of lichamelijke aard veroorzaken, vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van Louise Optic N.V. Louise Optic N.V behoudt zich het recht voor de prijs van de producten die op de website verkocht worden te wijzigen; de verkoopprijs is de prijs die op het moment van de bestelling meegedeeld wordt. Louise Optic N.V kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het geleverde product niet beantwoordt aan de wetgeving die op dat moment van kracht is in het land van levering, buiten België.

4. Geografische reikwijdte van het aanbod voor verkoop op afstand

Louise Optic N.V verkoopt op afstand vanuit België aan de landen van de Eurozone (EU), te weten België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovakije, Slovenië en Spanje.

5. Prijs en betaling

De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro en zijn BTW inbegrepen. Het percentage dat toegepast wordt hangt af van het leveringsadres. De verkoopprijs van het product is de prijs die op de website vermeld wordt op het moment van de bestelling. Deze prijs is exclusief de verwerkings- en verzendingskosten. Deze laatsten worden als supplement aangerekend en worden duidelijk vermeld voor de bevestiging van de bestelling. Alle andere kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de bestelling, zoals de aansluitings- of communicatiekosten, zijn ten laste van de klant. Elke bestelling wordt integraal online betaald via bankkaart. De online betaling verloopt volgens de regels van het bankwezen via het systeem voor beveiligde betalingen « SSL PAYMENT », een programma van het bedrijf Hipay dat erkend werd door de Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information (de centrale dienst voor de veiligheid van informatiesystemen). Het coderingssysteem van Hipay zorgt ervoor dat de informatie die de klant doorgeeft strikt confidentieel blijft. Een bestelling wordt slechts beschouwd geldig te zijn na aanvaarding van de betaling via het gekozen betaalsysteem (Visa, Mastercard, CB, e-Carte Bleue of PayPal). De gegevens die door het betaalsysteem geregistreerd worden vormen het bewijs van het geheel van de financiële transacties. Elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel valt buiten de verantwoordelijkheid van Louise Optic N.V  dat frauduleuze gebruikers langs rechtswege vervolgt.

6. Bestelling en uitvoering van het contract

De bestelling wordt uitsluitend online uitgevoerd en dat exclusief via de website www.opticvision.be. De klant staat in voor de juistheid van zijn persoonsgegevens en van de informatie die doorgegeven wordt bij de bestelling. De bevestigingsklik van de bestelling geldt als een onherroepelijke verbintenis van zijn kant. Alle bestellingen zijn onderhavig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden en worden een contract vanaf het moment dat Louise Optic N.V via e-mail de bestelling bevestigt, en dit na aanvaarding van de betaling. De illustraties van producten op de website hebben geen contractueel karakter. Alle wijzigingen van verpakkingen en in het algemeen van de inhoud en / of het uitzicht van producten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Louise OpticN.V.. De producten worden aangeboden voor zover de voorraad strekt. Ingeval een product niet beschikbaar is, brengt Louise Optic N.V de klant hiervan via e-mail op de hoogte. Louise Optic N.V kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de productie, de beschikbaarheid, het transport en de levering van het product verstoord worden door een geval van overmacht.

7. Overdracht van de eigendom

De overdracht van de eigendom van het product gebeurt bij het effectief afsluiten van het contract, te weten vanaf het versturen van de bevestiging van de bestelling, na aanvaarding van de betaling.

8. Levering

De gemiddelde levertermijn bedraagt 7 werkdagen en kan maximum 30 dagen tellen, gerekend vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de bevestiging van de bestelling die door Louise Optic N.V a verstuurd wordt. De klant kan in geen geval een schadevergoeding eisen ingeval van laattijdige levering, noch aan Louise Optic N.V, noch aan de transporteur.

De levering wordt beschouwd als afgehandeld bij de overhandiging van het product op het adres dat meegedeeld werd ter gelegenheid van de bestelling. De klant dient de goede staat van de geleverde inhoud te controleren. Indien er producten beschadigd zijn en / of ontbreken dan brengt de klant de transporteur hiervan onmiddellijk op de hoogte, zodat de gepaste procedure opgestart kan worden door de transporteur. Ingeval van zichtbare fouten moet de klant deze aan Louise Optic S.A signaleren binnen de 8 werkdagen,

ofwel per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan :

Louise Optic S.A
www.opticvision.be

Louizalaan 38
1050 Brussel (Belgïe)

ofwel per e-mail gericht aan : info@opticvision.be.

Ingeval van herhaalde afwezigheid van de klant, waardoor de levering op het adres dat op de bestelbon staat onmogelijk is, en na het maximum aantal aanbiedingen voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden van de transporteur, wordt de bestelling teruggestuurd naar Louise Optic N.V De klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gesteld. De kosten van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant.

9. Recht van opzegging

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende de marketingpraktijken en de bescherming van de consument, heeft de klant het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder dat hij daarvoor een boete moet betalen en zonder dat hij een motief moet vermelden, op voorwaarde dat hij dit doet binnen de 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van het product.

De klant moet het opzeggen van de bestelling meedelen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan: Louise Optic N.V, Louizalaan 38 Brussel 1050, België. Het recht van opzegging geldt niet als de producten gebruikt of beschadigd zijn. De klant stuurt de bestelling terug in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten. Hij beschikt over maximum 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van zijn bestelling om dit te doen.Deze recht is aanwezing allen voor bestelligen op de website www.opticvision.be

10. Klantendienst - Klachten

Elke vraag om informatie of klacht moet gericht worden aan de Klantendienst van Louise Optic N.V en dit :

- ofwel via e-mail gericht aan info@opticvsion.be of via de rubriek “Contacteer ons” die u kunt aanklikken op de openingspagina van de website

- ofwel per brief gericht aan

Louise Optic N.V
Louizalaan 38
Brussel 1050, België.

11. Respect voor het privéleven en bescherming van gegevens

Louise Optic N.V respecteert de geldende Belgische wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden aan Louise Optic N.V in het kader van het overmaken van de bestelling, worden niet meegedeeld aan derden tenzij de klant hiervoor expliciet zijn toelating geeft. De klant heeft het recht de persoonlijke gegevens die Louise Optic N.V registreerde te laten verbeteren, wijzigen of schrappen. Daarvoor moet de klant de Klantendienst van Louise Optic N.V contacteren, zoals toegelicht in artikel 10.

12. Intellectuele eigendom

Alle teksten, alle illustraties en al het grafische materiaal dat op de website voorkomt, inclusief de lay-out, zijn onze intellectuele eigendom en mogen niet gekopieerd worden voor een ander doel, uitgezonderd indien Louise Optic N.V hiervoor expliciet de toelating gaf.

13. Algemeen

Het feit dat een of andere clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet van toepassing is, betekent niet dat de andere clausules niet meer geldig of van toepassing zouden zijn. Indien dit geval zich voordoet verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of niet toepasselijke clausule te vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud van de ongeldige clausule, gezien vanuit een economisch standpunt.

14. Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied

Ingeval van betwistingen en de onmogelijkheid om te komen tot een minnelijke schikking, is alleen de Belgische wetgeving van toepassing. Alleen de gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd en dit ongeacht de plaats van de levering en / of de woonplaats van de klant.